До перемоги і високих результатів ведуть дітей учителі школи. Для цього створені умови розвитку педагогічної творчості:

- працює методична рада;
- шість методичних об'єднань;
- школа молодого вчителя;
- школа педагогічної майстерності;
- вчителі початкових класів працюють за технологією О.М.Кушніра.


Пріоритетні напрямки та форми методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році:

Науково-методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на відродження і розвиток національної освіти, підвищення кваліфікації та професійної майстерності вчителів, їхнє збагачення надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції:

- діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;

- відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;

- коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій до потреб кожного вчителя;

- компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя;

- прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам у майбутньому;

- моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності;

- опозиційно-регулюючу;

- інформаційно-оцінну.

У 2017/2018 навчальному році науково-методична робота школи спрямована на реалізацію проблемної теми: “Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання на основі нових педагогічних технологій”.

Для вирішення цих проблем поставлені такі завдання:

· діагностика та створення банку даних професійної підготовки педагогів;

· наукова підготовка;

· методичний рівень;

· оволодіння інноваційними формами та методами навчання;

· знання вікових та психологічних особливостей учнів;

· оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;

· вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;

· забезпечення високого наукового та методичного рівня викладання;

· удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

· заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;

· активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток самостійної праці школяра;

· активізація роботи школи молодого вчителя “На шляху до майстерності”;

· активізація роботи науково-методичних кафедр та творчих груп вчителів з актуальних питань навчально-виховного процесу;

· забезпечення методичною радою надання допомоги вчителям з питань реформування школи, зв’язаних з впровадженням 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів, тематичним оцінюванням та впровадження тестування як засобу підвищення ефективності навчання та контролю;

· розширення ділових контактів з вищими навчальними закладами міста;

· підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради;

· активізація роботи шкільного учнівського наукового товариства “Еврика” з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;

· введення в навчальний процес комп’ютерно - орієнтованих технологій;

· організація, інформаційно - методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм з питань соціального захисту дітей.


З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів навчально-виховного процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, наступні форми науково-теоретичної та методичної роботи:

/Files/images/mo/Изображение 002.jpg/Files/images/mo/Изображение 047.jpg

колективні форми роботи:

· педагогічна рада;

· методична рада;

· науково-практична конференція;

· методичні оперативні наради;

· психолого - педагогічні семінари;

· педагогічні виставки;

групові форми роботи:

· методичні об’єднання;

· творчі групи;

· школа молодих учителів;

· предметні тижні;

· семінари-практикуми;

· психолого-педагогічний консиліум;

· педагогічні читання;

індивідуальні форми роботи:

· стажування;

· методичні консультації;

· співбесіди;

· наставництво;

· аналіз уроків;

· робота над науково-методичною проблемою;

· атестація вчителів;

· курси підвищення кваліфікації;

· творчі звіти;

· самоосвіта вчителів.

Для забезпечення безперервності навчання педагогів, опанування ними новітніх педагогічних технологій та вирішення проблеми, поставленої педагогічним колективом школи, організувати роботу в таких напрямках:

організаційно – педагогічні заходи:

· педагогічні ради;

· практичні міжпредметні семінари;

· науково-практична конференція;

навчально – педагогічна та методична діяльність:

· робота методичної ради;

· система роботи методичних об’єднань;

· діяльність творчої групи “Пошук”;

· робота школи молодого вчителя “На шляху до майстерності”;

· організація роботи щодо розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів;

· діяльність наукового учнівського товариства “Еврика”;

· робота з підвищення професійної майстерності педагогів школи;

· атестація вчителів та підвищення кваліфікації через річні курси.

Кiлькiсть переглядiв: 409